Politiske udvalg

Kolonihaveforbundets hovedbestyrelse har nedsat en række udvalg. Udvalgene arbejder for at udvikle og drive Kolonihaveforbundet fremad igennem en række fokusområder. Vi har eksempelvis et udvalg for nye haveformer, der skal undersøge, om forbundet kan udvikle nye typer kolonihaver. Vi har også et organisationsudvalg, der skal afdække organisatoriske udfordringer og søge en demokratisk fornyelse, der kan tegne fremtiden for os alle.

Online computer

Kommunikationsudvalget

Udvalget arbejder for at synliggøre forbundet og forbundets grundfortælling overfor vores omverden og medlemmer, så der skabes forståelse for Kolonihaveforbundets mål og værdier.

Medlemmer, forsamling, Kolonihaveforbundet

Kongresudvalget

Udvalgets medlemmer arbejder med at tilrettelægge den næstkommende kongres. Vi afholder kongres hvert 3. år.

Konsulentudvalget

Konsulentudvalget er et forum og et koordinerende organ for vores tilknyttede havekonsulenter. Samtidig står de for den årlige havepræmiering.

Noter,kursus,læring,kolonihave

Købs- og salgsudvalget

Udvalget er nedsat til at drøfte de eksisterende regelsæt, dokumenter, processer og systemer, der påvirker køb og salg af kolonihaver – herunder også vurdering.

Derudover skal udvalget udarbejde kongresforslag om forenklet vurdering.

Blomster og bier

Miljøudvalget

Formålet med udvalget er at beskrive Kolonihaveforbundets holdning til miljøspørgsmål, herunder skabe en vidensbank samt videreformidle relevant information og redskaber om emnet til foreninger og medlemmer.

Organisationsudvalget

Organisationsudvalget er nedsat til at afdække organisatoriske udfordringer i alle led af forbundet samt at søge en demokratisk fornyelse, som kan tegne fremtiden for os alle.

Organisationsudvalget er nedsat af kongressen 2018, som besluttede, at udvalget skal fremlægge et beslutningsforslag om fremtidig organisering til kongres 2021.

Havegang, sti, kolonihaver

Redaktionsudvalget

Formålet med udvalget er udgive et fysisk medlemsblad af høj kvalitet med et højt informationsniveau.

Kvinde, drivhus, havebladet, medlemsblad

Udvalget for nye haveformer

Udvalgets formål er at arbejde med nye haveformer i alle afskygninger. Formålet er dels at sikre tilgang af nye medlemmer og dels at sikre, at vores medlemmer har attraktive tilbud, uanset præference.

kolonihave

Vurderingsundervisnings-udvalget

Udvalget skal sikre ensartethed i vurderingerne på landsplan samt fastlægge behov for kompetenceudvikling hos vurderingspersoner i foreninger og kredse. Udvalget skal fastlægge, hvordan dette behov dækkes, f.eks. via kurser, vejledninger, video-læring mv.

Kongressens vedtagne vurderings-evaluerings-funktion og de deraf følgende opgaver er også placeret i udvalget.

Lommeregner,forsikring,økonomi,regnskab,kolonihave
Til toppen