Ballerup Kommune: Kampen mod ulovlige kolonihaver intensiveres

Af Nanett Paameyer Winkler – Kommunikationschef |

En lang række kommuner forsøger at rydde op i det danske kolonihavelandskab, der nogle steder er plaget af stigende tilfælde af ulovlig helårsbeboelse og overbebyggelse. Ingen er dog gået så langt som Ballerup Kommune, der i vinterhalvåret gennemfører uvarslede kontrolbesøg i kommunens mere end 3.300 kolonihavehuse.

Kolonihavernes særegne karakter er truet, og det er netop det, der har motiveret Ballerup Kommune til at intensivere deres indsats mod ulovlig helårsbeboelse. Kommunens borgmester, Jesper Würtzen, påpeger, at kolonihaverne skal bevares som grønne, rekreative sommerfristeder, der skal være økonomisk tilgængelige for alle dele af befolkningen. Han udtrykker bekymring over den tiltagende overbebyggelse og ulovlige helårsbeboelse, som underminerer kolonihavernes formål.

Den socialdemokratiske borgmester fastholder, at kolonihaver fortsat udgør et vigtig tilbud til kommunens borgere, men frygter, at tilbuddet ikke kan fortsætte, medmindre de formår at konfrontere og løse udfordringerne på området.

Jesper Würtzen, borgmester i Ballerup Kommune.


Uvarslede kontrolbesøg

Mange kommuner prøver igennem nye lokalplaner at lovliggøre de kolonihaver, der strider mod lovgivningen. Imens afventer de, at regeringen ændrer opholdsbestemmelserne i kolonihaveloven, så det bliver sværere at omgå forbuddet mod helårsbeboelse.

Men processen er lang og omstændig, og derfor har Ballerup Kommune nedsat et kolonihaveteam, som har fået grønt lys af anklagemyndigheden til at forfølge en ny metode til at løfte den nødvendige bevisbyrde.

Kommunen har iværksat uvarslede kontrolbesøg i de ballerupske kolonihaver, hvor de indsamler, registrerer og dokumenterer tegn på helårsbeboelse både udendørs og indendørs. Dette indebærer bl.a. parkerede biler, højt elforbrug og fyldte køleskabe og skraldespande.

”Det bliver sandsynligvis ”den nye norm” på kolonihaveområdet.”

– Jesper Würtzen, borgmester

Er det over grænsen?

“Det er selvfølgelig ikke sjovt at gå på tilsyn. Hverken for os eller kolonisterne. Der er ikke just god stemning, når vi om aftenen går rundt i et kolonihaveområde,” deler Steen Pedersen, der som leder af kolonihaveteamet i Ballerup Kommune selv deltager i kontrollerne.
Han betoner imidlertid, at deres tilsyn udføres i overensstemmelse med loven, og at de kun foretager indvendige tilsyn, hvis de ser klare indikationer på ulovlig beboelse.

Ballerups borgmester erkender, at metoderne kan fremstå drastiske, men han understreger, at de ikke adskiller sig fra andre former for sociale kontroller, som kommuner udfører:

“Når vi beskæftiger os med kommunale tilbud og ydelser til borgere, så vil der altid være behov for at føre kontrol for at forhindre svindel. Vi ser det fx hos borgere, der modtager kontanthjælp, men også i forbindelse med børnepengeydelser, hvor forældre hævder, at de ikke bor sammen.” Derfor mener Jesper Würtzen, at det sandsynligvis også bliver “den nye norm” på kolonihaveområdet.

“Det er meget at kræve af frivillige mennesker, at de skal gå og lege politifolk over for deres egne naboer.”

– Karsten Kehlet, forbundsformand

En opgave for myndighederne

Erfaringen viser, at det har været udfordrende for de frivillige foreningsbestyrelser at føre tilsyn med ulovligheder i kolonihaverne. “Det er meget at kræve af frivillige mennesker, at de skal gå og lege politifolk over for deres egne naboer,” påpeger forbundets formand, Karsten Kehlet.

Netop af den årsag har Ballerup Kommune truffet beslutningen om at afsætte midler i budgettet til at varetage kontrollerne selv fremadrettet. “Jeg ser ikke, at det bliver en foreningsopgave igen i vores kommune,” fastslår borgmesteren.

Sanktioner

Hvis ikke kolonisterne på baggrund af de indsamlede beviser efterlever kommunens krav om at flytte til en lovlig helårsbolig, kan de i yderste konsekvens blive trukket i retten, fortæller Steen. Inden da vil der følge løbende tvangsbøder, bødestraf og politianmeldelse, præciserer han.

Han forklarer desuden, at de også kan bede kolonihaveforeningerne om at ophæve kolonistens lejeaftale med foreningen, hvis påbuddet fra kommunen ikke efterleves. ”Det har altså vidtrækkende konsekvenser for kolonisterne, hvis de bor ulovligt i kolonihaven,” fastslår kolonihaveteamlederen.

Metoderne virker

”Heldigvis oplever vi, at mange at de kolonihavelejere, vi kontakter, indser fornuften i at flytte til en lovlig bopæl,” forklarer Steen og uddyber: “Vi oplever også flere, der spørger os, hvordan reglerne skal fortolkes for netop at undgå at komme i klemme.”

Steen er imidlertid overbevist om, at en revideret kolonihavelov med præciserede opholdsbestemmelser vil have en markant indflydelse på at nedbringe antallet af ulovlige helårsbeboere.

En pragmatisk overgangsperiode

Nogle argumenterer for, at sårbare borgere som langtidsledige, misbrugere og psykisk syge bør kunne blive boende i kolonihaverne. Også boligmanglen og høje boligpriser er blevet fremført som begrundelser for at tillade helårsbeboelse i kolonihaver. Til det svarer Ballerups borgmester: “Vi skal passe på med ikke at gøre kolonihaver til løsningen på alle samfundets problemer. Ellers udvikler kolonihaverne sig til klondike-lignende tilstande.”

Derudover understreger borgmesteren, at der er en social skævhed i, at nogle borgere kan bo på attraktive, bynære arealer uden at betale ejendomsskatter, mens parcelhusnaboen betaler sin del til fællesskabet.

Forbundsformanden tilslutter sig dette synspunkt, men mener samtidig, at der bør være en pragmatisk overgangsperiode, så helårsbeboere kan nå at arrangere nye boligforhold. “Men det er vigtigt, at vi får ryddet op, så vi kan sikre, at kolonihaverne ikke bliver nye sommerhusområder eller boligkvarterer,” udtaler Karsten Kehlet.

Andre kommuner følger trop

Selvom Ballerup Kommune er frontløbere i deres måde at bekæmpe ulovlig helårsbeboelse på, så er flere kommuner begyndt at intensivere deres indsatser på området. I både Herlev, Brøndby og Vejle Kommune har man bl.a. set nye politiske initiativer, der kan vise sig effektive i kampen mod ulovlig helårsbeboelse. Den ballerupske borgmester er desuden overbevist om, at flere kommuner vil følge trop i den kommende tid.

Vi vil gerne høre fra dig
Vi ønsker at høre fra dig, der har haft oplevelser med kommunens uvarslede kontrolbesøg. Hvis du vil dele din historie med os, så kontakt redaktøren på nw@kolonihave.dk.

Til toppen